Kapcsolat-Adatkezelés

HEPIK Bt. Ügyvezetők
7626 Pécs, Katalin u. 23. Palásti-Kovács Imre
Fax: +36-72-782 871  Vidos Balázs
EUTR: AA5805413 Számviteli vezető
  Hunyadi Erzsébet
  Alapanyag felelős
Működési terület Adamik Norbert
Alábbi térkép szerint: Tel.: +36-20-262 2441

 

Hepik Bt. működési területe

HEPIK BT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., rendelkezéseinek megfelelően, a megkötött érvényes (hatályos és/vagy már nem hatályos) szerződések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A HEPIK Bt. alábbiakra vállal kötelezettséget szerződőtt partnerei felé:

Jogi személy, természetes személy (egyéni vállalkozó) szerződő fél esetében a szerződés (ek) (a továbbiakban: szerződés) megkötése és teljesítése során természetes személy alkalmazottak, cégképviselők, közreműködők (a továbbiakban együttesen: közreműködők) személyes adata kerül közlésre.

Saját közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél közreműködője tekintetében a másik fél a címzett. A Szerződéssel összefüggésben közölt, HEPIK Bt. számára címzettként tudomására jutott közreműködők személyes adatát a szerződések vonatkozásában, a HEPIK Bt. a GDPR rendelet 28. cikkben foglaltak szerint adatfeldolgozóra vonatkozó előírásai szerint kezeli, és a szerződő partner érdekében a GDPR rendelet 32. cikkben előírtaknak megfelelően biztosítja.

Amennyiben a jogi személy természetes személy kapcsolattartója a tájékoztatást követően vagy bármikor azután az adatkezelés ellen tiltakozik, és a tiltakozása adatkezelési célt érinti és a szerződő partner, természetes személy kapcsolat tartójának adata nem szükséges a szerződés HEPIK Bt. általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok törlésre kerülnek. A jogi személy további adataira mindez nem vonatkozik, a jogi személy további adataira a HEPIK Bt. adatkezelési, iratkezelési szabályozása az irányadó.

HEPIK Bt. személyes adatokat kizárólag szerződő partner írásbeli utasításai alapján dolgozza fel, kivéve akkor, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogkötelező adatkezelést ír elő számára.

A HEPIK Bt. szerződés befejezését követően minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a szerződött partnernek, és törli a nála meglévő másolatokat.

Adatvédelmi felelősök a Bt. felelős vezetői: Palásti-Kovács Imre, Vidos Balázs László, Hunyadi Erzsébet.